Poznaj nasz zespół

Zarząd Fundacji:

ELIZA SZADKOWSKA

Prezes Zarządu 

Doktor nauk prawnych, absolwentka Uniwersytetu w Białymstoku na kierunku prawo oraz Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku ekonomia. Ekspertka ds. partycypacji społecznej, współpracy międzysektorowej, organizacji międzynarodowych i rozwoju regionalnego. W latach 2010 – 2019 pełniła funkcję Pełnomocnika Zarządu Województwa Podlaskiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i Sekretarza Podlaskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Członkini Prezydium Konwentu Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego. Realizatorka wielu projektów społecznych z zakresu rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i partnerstwa międzysektorowego. Wykładowca akademicki, trener i doradca w zakresie tworzenia i realizacji polityk publicznych. Naukowo zajmuje się badaniem funkcjonowania organizacji pozarządowych na arenie międzynarodowej, w różnych systemach prawnych. Jest autorką analiz, artykułów, wystąpień z zakresu prawa, w tym prawa międzynarodowego, polityki regionalnej, społeczeństwa obywatelskiego i współpracy ponadnarodowej.

PRZEMYSŁAW WNOROWSKI

Członek Zarządu

Student Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na kierunku rolnictwo, uczeń Policealnej Szkoły Zawodowej nr. 1 w Łomży na kierunku technik weterynarii.

Członek Młodzieżowego Sejmiku Województwa Podlaskiego, a następnie wiceprzewodniczący II kadencji (2017-2019). W tym czasie organizator projektu „DROGA MIERZONA SUKCESEM – czyli spotkania z ludźmi sukcesu” – 11.04.2018 oraz konkursu fotograficznego „Kotylion dla NIEPODLEGŁEJ” – 20.12.2018.

W latach 2015 – 2017 pełnił funkcję Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego w VI LO w Białymstoku; inicjator i organizator wielu wydarzeń szkolnych oraz międzyszkolnych.

Od 2011 druh Ochotniczej Straży Pożarnej w Rutkach – Kossakach.

Od wielu lat chętnie angażuje się społecznie. Lubi zwierzęta i przyrodę, co potwierdzają obrane kierunki kształcenia.

Rada programowa:

 

dr MAŁGORZATA WENCLIK

Była prezes zarządu, doktor nauk prawnych specjalizujący się w zagadnieniach, samorządu terytorialnego, współpracy międzysektorowej, zagadnieniach związanych z dobrą administracją. Wolontariusz i propagator wolontariatu akademickiego. Była adiunkt Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Białymstoku oraz Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży. Obecnie współpracuje z Uczelnią Łazarskiego w Warszawie. Animator społeczny, doradca, trener. Koordynator projektów z zakresu, dobrej administracji, projektów społecznych i aktywizujących środowisko akademickie.

Kontakt: malgorzatawenclik@gmail.com

PIOTR SITNIEWSKI

Przewodniczący rady programowej – doktor nauk prawnych, specjalista z zakresu samorządu terytorialnego, dostępu do informacji publicznej. Prezes Fundacji JAWNOSC.PL – zajmującej się aspektami prawno-organizacyjnymi z zakresu jawności życia publicznego. Bogate i różnorodne doświadczenie szkoleniowe. Autor publikacji dotyczących dostępu do informacji publicznej. W latach 2004 – 2008 członek pozaetatowy SKO w Białymstoku,. Prowadzi stronę www.jawność.pl i www.jawnoscsamorzadu.pl

Zainteresowania badawcze:

 • samorząd terytorialny,
 • jawność życia publicznego

Kontakt: psitniewski@gmail.com

MARTA RĘKAWEK-PACHWICEWICZ

MARTA RĘKAWEK-PACHWICEWICZ

Doktor nauk prawnych. Adiunkt w Wyższej Szkole Administracji Publicznej im. S. Staszica w Białymstoku. Absolwentka Wydziału Prawa Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku. W roku 1999r. ukończyła aplikację sędziowską w Sądzie Okręgowym w Białymstoku. Dzięki Stypendium Rządu Brytyjskiego im. Josepha Conrada w 2000 r. ukończyła Podyplomowe Studia Europejskie w Sussex University w Brighton (Wielka Brytania). W ramach tych studiów odbyła praktyki w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Wielkiej Brytanii. Od 2000r. piastuje stanowisko referendarza sądowego w Sądzie Rejonowym w Białymstoku orzekając w sprawach wieczystoksięgowych, rejestrowych Krajowego Rejestru Sądowego i egzekucyjnych. Członek organizacji pozarządowych na poziomie krajowym (Stowarzyszenie Edukacji Administracji Publicznej w Białymstoku, Fundacji Centrum Inicjatyw na Rzecz Społeczeństwa) oraz międzynarodowych (British Alumni Society w Wielkiej Brytanii, Central and East European International Studies Association (CEEISA) oraz NISPA).

Zainteresowania badawcze:

 • Procedura administracyjna i sądowo administracyjna,
 • Etyka życia publicznego,
 • Działania antykorupcyjne,
 • Nauka administracji

JAROSŁAW RUSZEWSKI

Były wiceprezes zarządu fundacji FCIS. Prezes stowarzyszenia Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT, prawnik ze społecznym zacięciem, doktor nauk prawnych, radca prawny, adiunkt w Wyższej Szkole Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku. Członek Podlaskiej i Suwalskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia. Animator społeczny, doradca, trener i autor publikacji. Pomysłodawca oraz koordynator wielu projektów i inicjatyw społecznych. Odznaczony przez Prezydenta RP  brązowym Krzyżem Zasługi za  działalność na rzecz aktywizowania i angażowania społeczności lokalnych. Lubi wspinaczkę po górach, podróże w dzikie ostępy, przyrodę i saunę. Nie pogardza dobrą książką i muzyką.

Kontakt: jaroslaw.ruszewski@gmail.com

Dorota Konopka

DOROTA KONOPKA

Członek rady programowej fundacji. Doktor socjologii Wydziału Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II w Lublinie. Absolwentka Podyplomowych Studiów Organizacji i Zarządzania Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki w Białymstoku. Adiunkt w Zakładzie Socjologii Kolegium Społeczno-Ekonomicznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Doświadczony wieloletni trener z zakresu komunikacji społecznej i interpersonalnej oraz doświadczony specjalista ds. ewaluacji i monitoringu projektów.

Zainteresowania badawcze:

 • Studia kulturowe (procesy glokalizacji wartości we współczesnych organizacjach publicznych, zarządzanie przez wartości w organizacji, komunikacja międzykulturowa, kultura organizacji);
 • Kształtowanie polityk publicznych;
 • Zarządzanie zaufaniem w organizacji;
 • Społeczeństwo obywatelskie (aktywność i partycypacja społeczna, dialog obywatelski, samorządność);
 • Psychologia społeczna (komunikacja społeczna i interpersonalna, postawy, opinie, stereotypy).

Kontakt: dorkonopka@gmail.com

Ada Wróblewska

dr. hab. ADA WRÓBLEWSKA

Biolog – naukowiec, pracownik Instytutu Biologii na Wydziale Biologiczno-Chemicznym Uniwersytetu w Białymstoku, specjalizuje się w zagadnieniach biologii ewolucyjnej roślin oraz ochronie przyrody. Kierownik oraz wykonawca wielu projektów naukowych finansowanych przez MNiSzW oraz NCN oraz projektów i ekspertyz z zakresu ochrony gatunków rzadkich i chronionych w Polsce, organizator wielu konferencji również w tej tematyce. Nagrodzona przez Ministra Środowiska za prace naukowe oraz za szczególne osiągnięcia naukowo-badawcze w zakresie ochrony, kształtowania i użytkowania środowiska oraz jego zasobów. Pasje – to podróże po świecie, poznawanie ludzi i smaków różnorodnych kuchni; w wolnych chwilach lubi czytać kryminały i literaturę science-fiction.

Kontakt: wroblewska.ada@gmail.com

JULITA SITNIEWSKA

Była członek zarządu Fundacji FCIS, doktor nauk o polityce, absolwentka Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu w Białymstoku. Członek zarządu Fundacji Dojrzali – Między Pokoleniami im. Małgosi Dmochowskiej, członek Stowarzyszenia Mediatorów Polskich. Ekspert w dziedzinie komunikacji w sferze publicznej. Szkoleniowiec w zakresie komunikacji interpersonalnej, mediacji oraz prezentacji i wystąpień publicznych.

Zainteresowania badawcze:

 • Komunikowanie w sferze publicznej
 • Demokracja i aktywność społeczno-polityczna obywateli
 • Myśl społeczno-polityczna okresu nowożytnego (XVII-XVIII wiek). Idea zjednoczonej Europy w myśli G.W. Leibniza.

Kontakt: julitasitniewska@gmail.com

Robert Szczepankowski

ROBERT SZCZEPANKOWSKI

Członek rady programowej fundacji. Doktor nauk prawnych w zakresie nauki o administracji. Specjalista z zakresu zarządzania publicznego, polityki publicznej, procesu decyzyjnego w sektorze publicznym, lobbingu oraz etyki w administracji publicznej.

Stypendysta rządu holenderskiego w ramach Programu MTEC (studia Public Policy & Governance na University of Twente, Holandia). Stypendysta Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta w ramach Fulbright Senior Advanced Research Award 2012-2013 (visiting scholar na University of Pittsburgh, USA). Ekspert Ministra Administracji i Cyfryzacji ds. CAF w jednostkach samorządu terytorialnego (2014-2016). Autor wielu publikacji z zakresu nauki o administracji publicznej, polityki publicznej i zarządzania w sektorze publicznym.

Zainteresowania badawcze:

 • Procesy decyzyjne w administracji publicznej
 • zarządzanie publiczne
 • polityki publiczne,
 • jakość funkcjonowania administracji publicznej

Kontakt: szczepankowski@post.pl;

skype: robert.szczepankowski;

tel. 784-527-106

 

Współpracownicy:

 

 

Izabela Joanna Łapuć

IZABELA JOANNA ŁAPUĆ

Anglista z zawodu z zamiłowania działacz społeczny. Swoje pierwsze kroki w aktywności społecznej i obywatelskiej stawiała w harcerstwie. Miłośnik przyrody. Posiadaczka własnej pasieki. Zajmuje się aktywizacją młodzieży. Uwielbia podróże, miód i aktywny styl  życia. Zawodowo związana z IV LO w Białymstoku.

Kontakt: izabelalapuc2@gmail.com

PAULA BOROWSKA

PAULA BOROWSKA

Doktorantka na Wydziale Prawa i Administracji UJ, trener Dbb Akademie i GIZ w Armenii, Kazachstanie, Gruzji i Azerbejdżanie, expert OECD, specjalizująca się w zakresie: etyka w administracji publicznej, Training of Trainers, zarządzanie zasobami ludzkimi, w administracji publicznej, społeczeństwo obywatelskie (zasady państwa demokratycznego, przejrzystość), regulacje antykorupcyjne, konflikt interesów

Zainteresowania badawcze:

 • Etyka i profesjonalizm urzędników
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Regulacje antykorupcyjne

Kontakt: paula.borowska@gmail.com

Łukasz Orpik

ŁUKASZ ORPIK

Nauczyciel przedmiotów zawodowych, trener pracy, doradca zawodowy. Absolwent Wyższej Szkoły Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku na kierunku administracja oraz Uniwersytetu w Białymstoku na kierunkach praca socjalna oraz polityka społeczna. Absolwent studiów podyplomowych z zakresu psychologii w zarządzaniu oraz kwalifikacji pedagogicznych. Ukończyłem kurs „Razem dla Regionu” organizowany przez Collegium Civitas w Warszawie oparty na programie studiów podyplomowych „Zarządzanie organizacją pozarządową”. Posiadam doświadczenie w realizacji zajęć dla uczniów szkół policealnych oraz kwalifikacyjnych kursów zawodowych z zakresu: komunikacji społecznej, organizacji małych zespołów, podstaw prawa administracyjnego oraz postępowania w administracji. W roku 2008 uzyskałem stypendium Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce w projekcie „CITI helps students, students help locally”.

Kontakt: lukaszorpik@gmail.com

Magdalena Lewonowska

MAGDALENA LEWONOWSKA

Absolwentka Politologii, Stosunków Międzynarodowych, Zarządzania Publicznego. Fascynuje się historią XX wieku i polityka historyczną. Obecnie zawodowo związana z Muzeum w Tykocinie. Przygotowuje rozprawę doktorską z zakresu historii XX wieku na Uniwersytecie w Białymstoku. Odbyła liczne staże naukowe na Uniwersytecie Janki Kupały w Grodnie (kwiecień 2012, maj 2013). Prowadzała liczne kwerendy na Białorusi i Litwie. Realizuje autorskie projekty naukowe związane z zainteresowaniami naukowymi. Autorka publikacji naukowych.

Kontakt: magdalenalewonowska@gmail.com

Drogi Użytkowniku, w ramach naszej strony stosujemy pliki cookies. Więcej informacji >>>

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies.

Zamknij